نکاتی چند در مورد رله ها

نکاتی چند در مورد رله ها

1. برای تغذیه رله ها و حفاظت از ولتاژ DC استفاده میشود برای اینکه اگر تغذیه AC در اثر بی برقی شبکه و یا عامل دیگر قطع شود عمل قطع و وصل دژنکتورها و عملکرد رله های حفاظتی با نبودن ولتاژ ACبه مخاطره نیفتد.

2. رله های دیفرانسیل و بوخهلتس حفاظت های اصلی ترانسفورماتور می باشند و رله های ارت فالت. جریان زیاد و R.E.F به عنوان پشتیبان عمل می نمایند.

3. حفاظت اصلی خط در مقابل اتصال دو فاز به عهده رله دیستانس و رله های جهتی است.

4. حفاظت اتصال فاز به زمین در طول خط برعهده رله اتصال زمین و رله دیستانس است.

5. با عملکرد رله R.E.F هر دو طرف ترانسفورماتور قطع می شود. زیرا که کابل یا باسبار متصل ترانسفورماتور قدرت بدون واسطه بریکر به آن متصل شده است و قطع فیدر ترانس به تنهایی برای رفع اتصالی از ترانس بی فایده خواهد بود.

6. حافظت های مهم خطوط انتقال نیرو عبارتند از:

vرله دیستانس که اصلی ترین حفاظت خطوط انتقال نیرو می باشد و ملحقات آن مثل رله اتوریکلوزر، رله ولتاژی، رله قفل کننده در مقابل نوسانات قدرت و غیره می باشد.

vرله های اورکارنت و ارت فالت

7. برای حفاظت ترانسفورماتور در مقابل اضافه جریان از رله اور کارنت یا اضافه جریان استفاده می شود.

8. برای حفاظت ترانسفورماتور در مقابل اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه و کلید زنی از برق گیر استفاده می شود.

9. شاخک های روی بوشینگ های ترانسفورماتور تا اندازه ای کار برق گیر انجام می دهند و حفاظت بوشینگ ها و سیم پیچ های ترانسفورماتور را بر عهده دارند. در مواقعی که امواج اضافه ولتاژ به ترانسفورماتور می رسند، بین شاخک ها جرقه زده و موج سیار شکسته می شود. اشکال عمده این میله ها در مقایسه با برق گیرها، سرعت عمل کم آنها است.

10.                     تپ چنجر ترانسفورماتور نیز مجهز به حفاظت بوخهلتس است. بطوری که عدم عملکرد صحیح تپ چنجر باعث ایجاد قوس و درنتیجه تجزیه روغن تپ چنجر شده و موجب می شود حفاظت بوخهلتس تانک تپ چنجر عمل کرده و ترانسفورماتور را از مدار خارج نماید.

11.                     برای حفاظت فیدرهای خروجی رله های اورکارنت و ارت فالت به کار می رود.

12.                     حفاظت برای باتری های 110 ولت DC عبارتند از:

الف) حفاظت ارت فالت، ب) حفاظت آندر ولتاژ، ج)حفاظت اضافه ولتاژ

13.                     برای حفاظت تغذیه 220 ولت AC حفاظت های زیر وجود دارد.

الف) حفاظت آندر ولتاژ و اور ولتاژ که معمولاً به صورت 220 AC Failure  می باشد.

ب) حفاظت بوسیله فیوز اتوماتیک در مقابل اتصالی های فازی

ج) حفاظت با رله با تغذیه DC جهت اعلام قطع AC

نکته پایانی: رله های دیگری نیز به جز رله های ذکر شده وجود دارد که به دلیل اهمیت رله های فوق و موارد استفاده بیشتر، فقط به رله های فوق اشاره گردید.

علائم تجهیزات

اسم فارسی تجهیزات

حروف مخفف

 

اتصال به زمین

-

 

سکسیونر اتصال زمین

-

 

برق گیر

L.A

 

مبدل ولتاژ

V.T, E.T, P.T

 

ترانسفورماتور (مبدل) جریان

C.T

 

سکسیونر

-

 

کلید هوایی یا روغنی خودکار یا هر نوع دیگر

-

 

کلید روغنی ریل دار

-

 

مبدل دو سیم پیچ

T

|+| نوشته شده توسط میلاد سیرنگ در چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۹/۱۰  |
 
 
بالا